• معرفی کمیسیون
   • انجمن مباحثه
   • کمیسیون سخت افزار و فروشگاه ها

    معرفی کمیسیون سخت افزار

    برنامه جلسات
    فهرست جلسات آتی
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
    فهرست جلسات برگزار شده
    عنوان جلسه تاریخ ساعت
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان