•  
    دستورالعمل عضویت شرکت ها

    1- کلیه شرکت‌هایی که برای انجام فعالیت‌های مشاوره، نظارت، طراحی، تولید، نصب و راه‌اندازی، توسعه، پشتیبانی و آموزش سیستم‌های نرم‌افزار، سخت‌افزار، شبکه‌های اطلاع‌رسانی و نظایر آن تشکیل می‌شوند، موظفند پس از ثبت شرکت مطابق قانون تجارت و قبل از شروع فعالیت به نظام صنفی استان خود مراجعه و مجوز فعالیت دریافت دارند.

    تبصره: شرکت‌هایی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان تشکیل شده‌اند، موظفند حداکثر ظرف شش ماه پس از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای نسبت به اخذ مجوز فعالیت اقدام نمایند. پس از سپری شدن مهلت مذکور، هیچ شرکتی در استان بدون داشتن مجوز فعالیت مجاز به ادامه کار نیست.

    2- شرکت‌هایی به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای استان پذیرفته خواهند شد که دارای شرایط زیر باشند:

    • موضوع فعالیت آنها به موجب اساسنامه شرکت صرفاً یکی از فعالیت‌های رایانه‌ای مندرج در بند 1 باشد.
    • دارای مدیرعامل (تمام وقت) با حداقل مدرک کارشناسی باشند.

    تبصره: مدیرانی که قبل از تشکیل نظام صنفی رایانه‌ای استان در شرکت خود سمت مدیریت عامل را داشته‌اند، از این قاعده مستثنی می‌باشند.

    • در استان مورد تقاضا به ثبت رسیده باشند.
    • مرکز اصلی شرکت در استان مورد تقاضا قرار داشته باشد.

    تبصره: شرکت‌هایی که در یک استان دایر شده ولی در استان‌های دیگر نیز شعبه دارند، نیاز به اخذ مجوز فعالیت برای شعبه‌های استانی خود ندارند، ولی موظفند مراتب تشکیل شعبه‌های خود را به نظام صنفی استانی که در آن شعبه قرار دارند اطلاع دهند تا در فهرست شرکتهای دارای مجوز فعالیت آن استان قرار گیرند و بدون حق رأی در مجامع نظام صنفی رایانه‌ای آن استان شرکت نمایند.

    3- شرکت‌های متقاضی برای دریافت مجوز فعالیت باید از طریق زیرپورتال‌های استانی خود، به‌صورت برخط ثبت نام و مدارک خود را تکمیل کنند.

    1-3- تکمیل فرم شماره 1 و3 ودرصدفعالیت، درخواست عضویت در سازمان نظام صنفی

    2-3- تصویر اساسنامه شرکت

    3-3- فتوکپی شناسنامه و کارت ملی

    4-3- 1 قطعه عکس 4*3

    5-3- تصویر روزنامه رسمی ثبت شرکت و آخرین تغییرات آن

    6-3- فتوکپی اجاره خط یا مالکیت

    7-3- تصویر لیست بیمه در سال جاری نشاندهنده تمام وقت بودن مدیرعامل

    8-3- ارائه تصویر مدرک تحصیلی مدیرعامل (همراه داشتن اصل مدرک جهت مطابقت ضروری است)

    9-3-تصویر اظهارنامه مالیاتی

    10-3- فیش بانکی ( بابت ورودیه و حق عضویت) قابل واریز به شماره حساب 914230107277811 بانک مهر اقتصاد در وجه سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان

    4- نظام صنفی رایانه‌ای استانی تقاضاهای رسیده را ظرف مدت پانزده روز بررسی و اعلام نظر خواهد کرد و در صورت تأیید عضویت برای شرکت‌های تازه تأسیس، مجوز فعالیت موقت یک ساله ظرف پانزده روز صادر خواهد شد. در صورت عدم تأیید عضویت، موارد مغایرت مشخص و ظرف مهلت مذکور اعلام خواهد شد.

    تبصره: به شرکت‌هایی که حداقل یک اظهارنامه مالیاتی ارایه کرده باشند، در صورت داشتن سایر شرایط مجوز فعالیت یک ساله داده خواهد شد.

    5- مدت اعتبار مجوز فعالیت صادره یک ساله می‌باشد.

    6- شرکت‌ها موظفند هر سال اطلاعات زیر را برای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان ارسال نمایند.

    • اظهارنامه مالیاتی سالیانه
    • آگهی تغییرات
    • فرم تکمیل شده خوداظهاری مربوط به فعالیت‌های شرکت
    • آخرین لیست بیمه
    • فتوکپی اجاره خط یا مالکیت در صورت تغییرات

    تبصره: اگر شرکتی حداکثر شش ماه پس از پایان سال مالی خود مدارک مذکور را ارایه ننماید، از سوی سازمان نظام صنفی رایانه ای  اخطار دریافت و در صورت عدم توجه به اخطار، پس از طی دو ماه از فهرست شرکت‌های دارای مجوز فعالیت حذف موقت خواهد شد. 

    7- کسانی که به عضویت نظام صنفی رایانه‌ای درمی‌آیند، ورودیه و حق عضویت خود را به شرح زیر پرداخت خواهند کرد:

    1-7- میزان ورودیه برای انواع عضویت به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها): 3.000.000 ریال

    - مشاوران: 1.500.000 ریال

    -اشخاص حقیقی(کارشناس):750.000 ریال

    -فروشگاه ها:1.000.000

    ***********************************************************

     2-7-  میزان حق عضویت سالیانه برای انواع عضویت به شرح زیر خواهد بود:

    - اشخاص حقوقی (شرکت‌ها) به ازای هر حق رای: 2.600.000 ریال

    - مشاوران: 800.000 ریال

    -اشخاص حقیقی(کارشناس):500.000ریال

    -فروشگاه ها:1.500.000

    * میزان حق رای شرکت‌ها براساس جدول ماده 11 دستورالعمل تشکیل مجمع عمومی موسس استان تعیین خواهد شد.

    1- کلیه اعضای حقوقی سازمان حق رایی مابین 1 تا 10 خواهند داشت.

    2- میزان حق رای اعضا وابسته به رتبه آنها در شورای عالی انفورماتیک بوده و سالانه قابل تغییر است.

    3- اعضای بدون رتبه‌بندی شورا دارای یک حق رای می‌باشند.

    4- اعضای دارای رتبه 7 (شرکت‌های تازه‌تاسیس) در شورای عالی انفورماتیک، دارای 2 رای در مجامع سازمان می‌باشند.

    5- میزان حق رای اعضای دارای رتبه‌های از یک تا شش شورای عالی انفورماتیک از تطبیق جمع‌بندی امتیازهای معادل هر رتبه (جدول شماره 1) در جدول شماره 2 تعیین می‌گردد.

    6- چنانچه شرکت‌ها در استان دیگری شعبه داشته باشند، حق عضویت سالانه در آن استان مطابق حداقل حق عضویت شرکت‌ها خواهد بود و ورودیه به آنها تعلق نمی‌گیرد.

     فایل
     
    فرم شماره1165.97  کیلوبایت
    فرم شماره3246.59  کیلوبایت
    درصدفعالیت شرکت233.94  کیلوبایت
     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان