•  
    اعضاء شورای انتظامی

    در اولین جلسه  شورای انتظامی استان  در ارتباط با ماده 47 آئین نامه نظام در خصوص مسئولیت های هریک از اعضا در شورا  به شرح زیر تعیین گردید:

    1_ آقای محسن سلیمانی                  به عنوان        رئیس شورای انتظامی

    2_آقای غلامعلی حاتم نژاد            به عنوان        نائب رئیس شورای انتظامی

    3_آقای  رضا کتانچی                    به عنوان        عضو شورای انتظامی

    4_ آقای علیرضا افشار                 به عنوان        عضو شورای انتظامی

    5_ آقای  حمیدرضا اسماعیلی       به عنوان        وکیل و حقوقدان شورای انتظامی تعیین گردیدند.

     

     

     

     
کلیه حقوق متعلق به سازمان نظام صنفی رایانه ای استان گلستان می باشد
مجری: پورتال سامان